Our Service

บริการของเรา

AMT-Account ยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป

 • ให้บริการทางบัญชี และภาษีอากร
 • ให้บริการตรวจสอบบัญชี
 • ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
 • ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร

 

ขอบเขตและวิธีการทำงาน

 • บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด (ยกเว้นรายงานเคลื่อนไหวสินค้า) นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สามารถแสดงรายงานการเงินคือ งบกำไรขาดทุน งบดุล จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลทุกเดือน
 • ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะจัดทำรายงานการเงิน บัญชีแยกประเภทสมุดรายวันต่างๆ ตามที่กฎหมาย กำหนดส่งมอบให้กิจการ
 • จัดหาผู้สอบบัญชีโดยความเห็นชอบของกิจการมาทำการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน
 • สำนักงานจะนำส่ง ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากรและนำส่งงบการเงินพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นแก่กรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ขอบเขตงานรับตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)

 หากคุณลูกค้าท่านใดเลือกให้ทางเราได้ดูแลบัญชีการเงินให้กับธุรกิจของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าการตรวจสอบบัญชีทุกอย่างจะเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ตรงเวลาเสมอ

AMT-Account มีความชำนาญ ในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อาทิเช่น

 •  ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
 • บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ
 • บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงกกับกรมสรรพากร

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ และชำระบัญชีนิติบุคคล

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้

 • จองชื่อ
 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.dbd.go.th
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( อาจไม่จำเป็นถ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นหรือรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท )
 • การจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.rd.go.th

 

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • จองชื่อ
 • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.dbd.go.th
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( อาจไม่จำเป็นถ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นหรือรายได้ต่อปีไม่เกิน1.8 ล้านบาท )
 • การจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.rd.go.th

* การจดทะเบียนเป็นนิติกรรมทางกฎหมายอย่างหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันท่าน

  ในอนาคต ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนกระทำนิติกรรมใดๆ

บริการขอ,ต่ออายุ,แก้ไข,เปลี่ยนแปลง VISA และ WORK PERMIT

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
 • ต่อใบอนุญาตครบปี
 • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
 • แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
 • ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
 • After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
 • Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
 • Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
TOP