ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เราคือผู้ให้บริการด้านบัญชี แบบครบวงจร ด้วยบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ ลูกค้า

 เป้าหมายและพันธกิจ


เราจะ
ให้บริการด้านการบัญชี ภาษีอากร และบริการอื่น ๆ อย่างมีคุณภาพ และรวดเร็ว ทันต่อเวลา ด้วยราคายุติธรรม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของผู้ใช้บริการอย่างมั่นคงและสร้างความประทับใจในการบริการอย่างสูงสุด

ประวัติบริษัท

บริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอคเคานท์แทนซี่ จำกัด
เราเป็นบริษัท ที่ได้ให้บริการด้านวิชาชีพ การจัดทำบัญชี ภาษีอากร และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ อาทิ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และการเงิน รับทำบัญชีและภาษีอากร งานด้านการจดทะเบียน เรามีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการทำงาน มีความยินดี ให้บริการแด่ทุกท่าน ด้วยคุณภาพและเป็นมาตรฐานรวมถึงราคายุติธรรม

ทีมงานคุณภาพ

เรากล้าพูดได้ว่าเรามีทีมงานที่ดีที่สุด ซึ่งเรามีแผนการอบรม พัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อคำว่า คุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยทีมงานของเราจบการศึกษา ทั้งในระดับ

ปริญญาโท และ ปริญาตรีทางบัญชี เราจึงมั่นใจในการให้บริการและการตอบข้อสงสัยต่างๆให้กับทุกท่าน

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา

เราปฏิบัติตามมาตรฐานการทำบัญชีที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย ตาม มาตรฐานการบัญชี
* ดูแลวางแผนภาษีอากรอย่างถูกต้อง
* ราคายุติธรรมเหมาะสมกับงาน
* ติดต่อเราได้ง่ายทุกเวลา
* งานเสร็จส่งทันเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว
* ซื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้าและวิชาชีพ
* มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ดี ถูกต้อง

TOP